آموزش و پژوهش

مقالات علمی و کنفرانس ها

مقالات علمی و کنفرانس ها

آموزش و پژوهش 13 بهمن 1401

در این قسمت بخشی از کنفرانس ها و مقالات علمی نوشته شده توسط دکتر اردا کیانی را مشاهده می نمایید: ادامه مطلب ...

کارگاه ها و کنگره ها

کارگاه ها و کنگره ها

آموزش و پژوهش 13 بهمن 1401

در این قسمت بخشی از کارگاه های آموزشی که دکتر اردا کیانی در آن حضور داشته اند را مشاهده می نمایید: ادامه مطلب ...

سمینار ها و وبینار ها

سمینار ها و وبینار ها

آموزش و پژوهش 13 بهمن 1401

در این قسمت بخشی از سمینارها و وبینارهایی که دکتر اردا کیانی در آن حضور داشته اند را مشاهده می نمایید: ادامه مطلب ...

call