اخبار

Persistant cough 7 years ago there was tumoral lesion in RIB biopsy was granuloma and tb diagnosed and treated she complained of dyspnea and persistant wheezing there was antacho stenosis inRLL with sever distortion of bronchial tree it was dilated with CRE balloon size 8...

- در آمریکا افزایش خطر سندرم گیلن باره در سال 1976 با واکسیناسیون انفولانزا گزارش شد؛ گرچه شدت این خطر، بحث برانگیز بود ولی داده های بعدی پیشنهاد کردند که واکسیناسیون علیه انفولانزا میتواند مرتبط با افزایش خطر اندک یا قابل اغماض سندرم گیلن باره...