اخبار

کار گذاری استنت y در بیمار تراکئوبرونکو مالاسی که تحت درمان آسم بوده و ترشحات فراوان به علت روی هم خوابیدن تراشه در راه هوایی باقی میماند ...

یک بیماری پیشرفته لنفاوی ریه که بیمار را وابسته به ونتیلاتور کرده بود در عرض چهل و هشت ساعت با دارویی که جلوی تشکیل عروق جدید را میگیرد بطور امیدوار کنندهایی باعث‌بهبودی عکس رادیولوژی شده امیدوارم بیمار از دستگاه با این دارو جدا شود  ...